Image by Towfiqu barbhuiya

שאלות ותשובות - FAQ

Center Gradient Transparent

מדוע שטיפה בדיפוטרין יעילה יותר משטיפה ארוכה במים?


השטיפה הארוכה במים נועדה להוריד את הריכוז של הכימיקל שחדר לרקמות ובמקרה של חומצות ובסיסים לאזן את רמת החומציות. תוך כדי הדילול הכימיקל ימשיך לאכל את הרקמות ולגרום להרס התאים שכן הוא פעיל בריכוזים משתנים. בעזרת תכונות אמפוטריות והיפורטניות תעצור תמיסת הדיפוטרין מייד את תהליך הרס הרקמות ,תמצמם במידה ניכרת את חומרת הפגיעה עד כדי מניעתה.
האם דיפוטרין והקספלואורין בטוחים לשימוש?


דיפוטרין ןהקספלואורין הינם חומרים נייטרלים לחלוטין ובשום מצב לא יגרמו לנזק אף לא במקרה בליעה.
האם שטיפה בדיפוטרין ובהקספלואורין יעילה לאחר שטיפה במים?


כן אבל יעילות הטיפול תרד. שני הפתרונות יעצרו את תהליך הרס הרקמות אבל אין ביכולתם לרפא רקמות שכבר נפגעו במהלך השטיפה במים. אי לכך על מנת להשיג שטיפה יעילה יש לשטוף בזמן הקצר ביותר ממועד הפגיעה. במידה והפתרון אינו בנמצא יש להתחיל שטיפה במים עד הגעתו לנפגע.
מדוע דיפוטרין יעיל חלקית מול חומצה הידרופלואורית?


בניגוד לחומצה רגילה החומצה ההידרופלואורית יוצרת גם כוויה כימית וגם פוגעת ברמת הסידן בגוף ע"י יון הפלואור שהיא משחררת בעת המגע עם הרקמות. דיפוטרין מטפל אך ורק בהיבט הכוויה הכימית. עבור חומצה הידרופלואורית וניגזרותיה יש להשתמש בתמיסת הקספלואורין המטפלת בשני האופנים בהם פועלת חומצה ייחודית זו.
מתי יש להשתמש בתמיסת הקספלואורין?


תמיסת הקספלואורין נועדה לטיפול בעובדים אשר נפגעו מחומצה הידרופלואורית או נגזרותיה. תכונות אמפוטריות, קלציה והיפרטוניות מאפשרות לטפל בנזק שגורמת החומצה הן בהיבט הכוויה הכימית והן בהיבט נזקי הפלואור.
מול אילו כימיקלים יעילים דיפוטרין והקספלואורין?


רשימת הכימיקלים מולם יעילים דיפוטרין והקספלואורין מפורסמת באתר זה או באתר היצרן.
מה ההבדל בין הקספלואורין לג'ל קלציום גלוקונט?


ג'ל קלציום גלוקונט נועד לטפל בהיבט הפלואור של פגיעת עור מהתזת HF. הג'ל לא נועד לטיפול ברמת החומציות (הכוויה הכימית) ולא בפגיעת עיניים. תמיסת הקספלואורין מטפלת בשני היבטי הנזק של HF ונותנת מענה הן לפגיעות עור והן לפגיעות עיניים.
מה אורך חיי המדף של תמיסות דיפוטרין והקספלואורין?


אורך חיי המדך הוא שנתיים מתום היצור.
כיצד נבדיל בין אריזות דיפוטרין לאריזות הקספלואורין?


אריזות דיפוטרין כתומות בעוד אריזות הקספלואורין סגולות.